Общи условия


Общи условия

Добре дошли в нашия уебсайт www.disketi.com!

Disketi.com (Disketi) е уебсайт с платформа за публикуване на обяви и реклама, която се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на Disketi изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

1.1. Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уебсайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

1.2. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

1.3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

1.4. Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъдеу ведомен. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на Disketi и да изтриете своя Профил.

1.5. Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

1.6. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта и Платформата. С натискането на бутона “Регистрация”, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Уебсайта.

2.1. Дефиниции:

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.disketi.com.

“Уебсайт”“Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.disketi.com, неговите приложения, мобилни и други версии.

“Disketi”, “Платформа” – платформа за обяви и реклама, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез Уебсайта.

“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице,  което се е съгласило с Общите условия, достъпва Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

“Услуги”  - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата.

“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.), съдържащо предложение за продажба на продукт или услуга.

“Частна обява” – обява, публикувана от физическо лице. 

“Бизнес обява” –обява, която е определена от Потребителя с такъв статус при публикуването й или от Администратора впоследствие,или такава,която е част от закупен пакет обяви от Потребителя, независимо дали същият е физическо или юридическо лице.

“Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.

“Частен профил”– съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Уебсайта за лични нужди по нетърговски начин.

“Бизнес профил”  - съвкупността от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Администратора по търговски начин или за търговски цели.

“Търговски начин”– всички случаи, когато услугите се използват от името и за сметка на потребител търговец по смисъла на Търговския закон.

“Търговски цели”– използване на услугите с цел реализиране на търговска печалба в следните неизчерпателно изброени хипотези: предлагане на различни разцветки от един и същи артикул; предлагане на един и същи артикул в големи количества; предлагане на един и същи артикул в различни размери и др. 

“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в Disketi.

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки.

3.2. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

(а) разглеждане на съдържанието на обявите в Платформата;

(б) публикуване на обяви за продажба на предлагани от Потребителите стоки и услуги;

(в) възможност за комуникация с други Потребители на Платформата чрез лични съобщения или по телефон или друг начин, ако такъв е посочен;

(г) осъществяване на покупки и продажби на Артикули;

(д) използване на платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

(е) други услуги

3.3. По усмотрение на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3.4. През Платформата могат да се извършват плащания и други транзакции, като се използват доставчици - трети страни. Вие приемате и се съгласявате, че Disketi не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с такива транзакции.

3.5. Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания. 

4.1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство. С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват  достъп до Уебсайта от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.  

4.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица. 

4.5. Достъпът до Услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост. 

4.6. При създаването на потребителски профил, Потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие да получава всякакви рекламни съобщения и нотификации в мобилните приложения и мобилните версии на Уебсайта, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

4.7. Потребителят има право на една регистрация в Уебсайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

4.8. Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка с Платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

4.9. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Обяви, чийто брой надвишава Лимита, стават неактивни до закупуването на допълнителни позиции. 

4.10. Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

5.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че последните се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

5.2. Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до Платформата и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. 

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.

(3) Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

(4) Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

 1. е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;
 2. е от политическо естество;
 3. е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
 4. е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
 5. съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;
 6. е невярно или подвеждащо;
 7. съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове; 
 8. рекламира продажбата на незаконни стоки; 
 9. нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
 10. съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
 11. нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения; или
 12. съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

(5) В допълнение Потребителят се задължава да не:

 1. осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;
 2. упражнява тормоз върху други потребители;
 3. събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;
 4. използва самоличността на други лица;
 5. публикува съдържание, което е нерелевантно към категорията, където подобно съдържание е публикувано;
 6. публикува същата стока или услуга в повече от една категория;
 7. използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Уебсайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора; или
 8. прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата.

(6) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложенията към ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

(7) Да не публикува обяви и да не изпраща съобщения до други потребители, в които се предлагат за продажба акцизни стоки, включително, но не само: алкохол и алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, енергийни продукти и електрическа енергия. Потребителите, публикували обяви в нарушение на тази забрана, носят административно наказателна отговорност по силата на ЗАДС.

(8) Да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за  използване от други лица.

(9) Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(10) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора, включително, но не само при воденето на преговори, сключването на сделки, продажбата, заплащането и доставката на стоки и услуги, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на предлаганите от него артикули с описанието и действителното им състояние.

5.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

5.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел пре-публикуване на обяви.

5.5. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

5.6. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора  във връзка с предоставянето на Услугата; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.

5.7. Публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и оттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.

5.8. С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Уебсайта, Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието,  от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешениe. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта  (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

6.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: (а) противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или (б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата; (д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно.

(3) Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограниченили заличен от Администратора.

(4) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.

(6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им на Платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(7) Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например активни потребители). Администраторът има право без предварително уведомление да променя цените на определени категории платени услуги за лимитиран период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

(8) Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя.

6.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

6.3. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.

(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

(3) Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата.

6.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него стоки или услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата и Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

7.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители.

7.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в Disketi и посочване на мобилен номер за верификация .

7.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията.  В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез SMS, изпратен на регистрирания от Потребителя мобилен номер. Не се допуска регистрирането на един и същ мобилен номер за повече от един потребителски Профил. Ако един и същ мобилен номер е посочен в два и повече Профила, последните се блокират и се изпраща съобщение за избор на потребителски профил. Активира се отново избраният от Потребителя профил, а останалите остават блокирани. В случай на изтриване на потребителски Профил, телефонният номер, използван за верификация на Профила, се освобождава за ново използване след изтичане на 30 дни от изтриване на Профила. Ако Потребител желае да създаде нов Профил със същия телефонен номер преди изтичане на 30-дневния срок, Потребителят уведомява за това Администратора, който по своя преценка освобождава номера за ново използване.

7.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. 

7.5. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията “Facebook вход”.

7.6. Обявите на Потребителя се архивират в профила му след изтичането на 30 дни, считано от датата на публикуването им, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на 30-дневния срок.

7.7. Срокът на активност на безплатна обява в Платформата, преди подновяването й от Потребителя или архивирането й, е максимум 30 дни след датата на публикуването й. Този срок може да бъде намален чрез преместването й на по-задна позиция и съкращаване на времето преди архивирането й в Платформата. Възможна е и промяна на датата на публикуване на безплатна обява с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.

7.8. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана. Потребителят може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Архивирай“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.

7.9. За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

(1) Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

(2) Цената трябва да се посочи по един от следните начини: (i) като фиксирана сума в лева, с включени в нея данъци и такси; (ii) едновременно като фиксирана сума и опция „по договаряне"; за обяви в категорията "Услуги" или "Работа" може да не се посочва фиксирана сума или (iii) безплатно.

(3) Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

(4) Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща.  Потребителят може да публикува обяви от категория „Търся“ само в следните категории и подкатегории:

...

...

(5) Да избере вида на обявата – “частна” или “бизнес”. Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването й. Администраторът може неограничено да променя вида на обявите на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на Платформата. Потребителят няма възможност да променя вида на своята обява, ако Администраторът е направил промяна във вида на обявата. Обявите получават статут на „бизнес“ обяви, ако Потребителят закупи пакет за увеличаване на Лимита, независимо дали е частен или бизнес потребител. В тези случаи, Потребителят не може да променя статутът на обявите като “частни”. Потребителите могат да запазват частния характер на своите обяви, включително на безплатните чрез покупка на една или няколко отделни бройки обяви, с които да увеличат Лимита си.

(6) Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция обява, в която посоченото местоположение е неправилно.

(7) Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че Потребителят публикува в Платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

(8) Да напише обявата на български език (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена, ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули, както и за описание на технически текст/параметри.

(9) Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви. 

(10) Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия иснимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

(11) Да публикува в различни обяви артикули от различни подкатегории. Да публикува едни и същи продукти с различни размери в една и съща обява.

(12) Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

(13) Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

(14) Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

(15) Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.

(16) Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули.

(17) Да не публикува обяви за артикули, включени в забранения списък на Приложения 1 и 5, неразделна част от настоящите ОУ. В случай, че Потребител публикува една или повече обяви в нарушение на този член, същият е длъжен да обезщети Администратора за всички вреди от нарушението в пълен размер, включително за наложени имуществени санкции от контролни органи и присъдени разноски.

8.1. Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на Disketi или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и Disketi. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. Disketi си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Уебсайта за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпрoизвеждане или използване, са изрично забранени.

9.1. Използването на платформата и нейните Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ.

9.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.                   

9.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, включително, но не само: при промени в ОУ, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, промени в цените, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

9.4. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на , приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

10.1. Забранени артикули и услуги:

 1. Забранено е публикуването на обяви в платформата Disketi, които съдържат  или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:
 2. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.
 3. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.
 4. Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.
 5. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
 6. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
 7. Тютюневи и свързани с тях изделия, включително цигари, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, бездимни тютюневи изделия, тютюн за пушене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба, както и ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър и отпадъци от тютюн. Забраняват се обяви, свързани с електронни цигари, контейнери за многократно пълнене, течности, съдържащи течности за електронна цигара, бонгове, наргилета и водни лули.
 8. Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид).
 9. Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.
 10. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
 11. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).
 12. Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително.
 13. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.
 14. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
 15. Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива раб